(English) TS Line’s 1,800-TEU TS Bangkok christened

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Related Post